Skip to main content

דוח שנתי 2013

דו"ח הערכה ומעקב שנת תשע"ג – 2013

 דו"ח הערכה ומעקב לתכנית מצביע על הישגים מרשימים כבר בשנתה השנייה של התכנית. 

 

  • עלייה בציוני התלמידות בשיעור של:

                  7%   במתמטיקה 

                  6%   במדע

                 5%   בממוצע בכל המקצועות שנלמדו. 

 

  • תחושת המסוגלות העצמית והדימוי העצמי הלימודי – ניכר שיפור. 
  • שיפור משמעותי בהכרות עם מקצוע המהנדסת וחשיבות לימודי המדע.  
  • יותר ממחצית התלמידות בפרויקט, העולות לכיתה י', בחרו לפחות שני מקצועות מדעיים מורחבים. 
  • עלייה משמעותית במספר התלמידות שבחרו ב: 
  •           לימודי מחשב (53%), 
  •            רובוטיקה (28%) 
  •            פיזיקה (20%). 

חדשות