Skip to main content

דוח שנתי 2018

 

 

דוח  2018

במחקר ובהערכה שנערכו על התכנית, השתמשנו במתדולוגיה סטטיסטית - גודל אפקט. גודל אפקט – זוהי שיטה שימושית להשוואת תוצאות או מדידות שנערכו לאורך זמן.

הטבלה מראה מספר  דוגמאות למדדי הערכה עיקריים:


 

2018

 

 

ככל שיש יותר לתלמידה הון מדעי, הסיכוי שתבחר בלימודי מדע  ותהיה בעלת ענין לעסוק בתחום  - גובר.

לבית ולסביבה יש כמובן השפעה משמעותית על יצירת הון מדעי, אך ניתן להשפיע באמצעות התערבויות חינוכיות על כמות ההון החינוכי שיש לתלמידה.

המדדים המשמעותיים ביותר להצלחת התכנית, קשורים במפגש עם דמויות חיקוי.בעצם קיומה ובכינוס התלמידות בקבוצה מגובשת ותחת מטרה נתונה.

ההשפעות העיקריות על בחירת התלמידות הינם  גורמים סוציולוגיים – בית, מפגש עם דמויות חיקוי וחברים בקבוצת השווים.

חדשות