Skip to main content

יישום התכנית בבתי הספר

התכנית "מובילות לטכניון" החלה לפעול בשנת  הלימודים תשע"ב, בבית הספר תיכון עירוני אחד בלבד, תיכון עירוני  ג', בניהולו  של יהושע בן איתמר, שהיה בין יוזמי מייסדי התכנית.

מספר המשתתפות בתכנית עמד על  39 תלמידות. 

בשנת תשע"ג,  הופעלה התכנית  גם  באולפנת אמי"ת - תיכון עירוני  ו'  ,בית ספר ממלכתי דתי לתלמידות בלבד.

לאור הצלחת התכנית, הצטרפו מדי שנה  בתי ספר נוספים, ובשנת תשע"ז, הופעלה התכנית בתשעה  בתי ספר, כאשר מספר התלמידות המצטרפות לתכנית בבתי הספר, הולך וגדל מדי שנה.  מספר המשתתפות בתכנית עמד על כ-600 תלמידות.

 הצלחת התכנית מתבטאת בשיפור בכל ההיבטים  הכמותיים הרלבנטיים לקידום השתתפות נשים במקצועות מדע וטכנולוגיה ולקידום בתי הספר בכלל:

 • שיפור מתמשך במדדי הערכה עצמית,  מסוגלות עצמית ורצון בלימודים גבוהים. 
 • גאווה על ההשתייכות לתכנית
 • שיפור משמעותי בהכרת חשיבות לימודי מדע בעיני התלמידות .
 • עלייה בציוני התלמידות במתמטיקה, אנגלית ומדעים .
 • עלייה משמעותית בשיעורי הבחירה של תלמידות בהרחבת לימוד מקצועות מדעיים מורחבים, כמו פיזיקה ומחשבים,  ובשיבוץ התלמידות בחמש יחידות לימוד במתמטיקה.
 • תכני הדעת מעשירים את התלמידות, והם נעשים בדיאלוג משותף בין נותן השירות – הטכניון - לרכזי המקצוע בביה"ס כולל מחוון ההערכה
 • בבתי ספר שלא היו בהם מגמות מדעיות: פתיחת מגמות מדעיות חדשות כולל בניית מעבדות רלבנטיות, קליטת מורים למדעים ושינוי כללי בחשיבות שבית הספר מעניק ללימודים אלה.
 • הפעילות מוכרת בביה"ס ומקבלת קרדיט במקצועות הרלוונטיים.
 • הרחבת המעורבות והשותפות של צוות ביה"ס בחשיבה המערכתית על מקומה של התכנית בסדר היום הבית ספרי.
 • תמיכה  ע"י מורים בשעות הרוחב, מעודדת מוטיבציה ללמידה בכלל השכבה ומאפשרת למורה בביה"ס לצמצם את היחס המספרי מורה תלמיד עובדה המשפיעה על איכות ההוראה בכיתה וההישגים הלימודיים.
 • ·השפעת רקע אקלימית מיטיבה על כלל בית הספר,  הן בהעלאת הרמה הכללית והן במשאב שהתלמידות מביאות איתן.
 • שביעות רצון כללית מהתכנים בתכנית.

 המגמה היא להפעיל  את התכנית בכל  בתי הספר העירוניים בחיפה.

 

 

חדשות