Skip to main content

11.02.2019 מפגש השתלמות רכזים במכללה האקדמית גורדון

רכזי תכנית "מובילות למדע ולתעשייה" , עברו השתלמות  במכללה האקדמית גורדון

תכנית:

16:30  - 17:00   סיור במרחבי הלמידה החדשניים במכללה.

17:00  - 19:00  סימולציה  מיקצועית. מנחה: יוסי בר.

חדשות