Skip to main content

03.02.2020 בסכנין פועלת תכנית במתכונת דומה, לקידום בנות למדע ולתעשייה

ריקי ברוקמן, ,חברת צוות המוביל של "מובילות למדע ולתעשייה"  ו אחראית התוכן המדעי ועל הקשר עם מתנדבים עם האקדמיה והקהילה, מדווחת כי לאחר המפגש שנציגי עיריית סכנין קיימו איתה ועם דר. אסיה לויטה  במאי 2017, בו הביעו נציגי העיריה ענין בתכנית החיפאית, התכנית מופעלת כבר שלוש שנים בסכנין.

 התכנית החלה עם בנות כיתות ח, ונכון להיום פועלת גם בכיתות ט' ו י'.  התכנית מופעלת ע"י כרמלה  גונן ווהצוות המקומי בסכנין. בשלב זה נבחנת אפשרות של מפגש עם בנות התכנית החיפאית שיכלול הכרות ופעילות מדעית. משותפת.

חדשות