Skip to main content

הנדסת מים

הנדסת מים 

במסגרת פעילות "מובילות לטכניון", מתקיימות פעילויות רבות בנושא הנדסת מים. התלמידות מתארחות במפעלים שונים, במוסף להרצאות הנערכות בנושא גם בבתי הספר.

     handasa sviva  haker maim
 HiTeach  ocean  nuf  rashut namal kishon
 

חדשות